DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

raport dostępności 2021 GUS – pobierz 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce (GCKiB), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gckib-czarnadabrowka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2024r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

firma nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia i materiały video z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

brak podświetlania wybranych elementów

brak ostrzeżeń o otwarciu nowego elementu w nowym oknie przeglądarki

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny piktogramy po lewej stronie ułatwiające poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

możliwość pomniejszenia liter

mapa witryn

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kwiatkowska
e-mail: a.kwiatkowska@gok.czarnadabrowka.pl

lub skontaktować się z sekretariatem GCKiB: gok@czarnadabrowka.pl

telefon: +48 598212014

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku GCKiB prowadzą 3 wejścia (jedno – główne –  od strony ulicy Bytowskiej i 2 z tyłu budynku). Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu brak schodów.

W pozostałych obiektach GCKiB dostępność architektoniczna polega na:

Wiejski Dom Kultury w Jasieniu znajdują się tam 2 wejścia (jedno – główne bez schodów i 1 z tyłu budynku ze stopniami).

Dom Ludowy w Nożynie znajdują się tam 2 wejścia (jedno – główne ze schodami i 1 z tyłu budynku od strony parkingu bez stopni).

Świetlice Wiejskie: Unichowo, Jerzkowice, Karwno, Bochowo, Bochówko, Kleszczyniec po 1 wejściu ze schodami, w części obiektów znajdują się podjazdy.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W GCKiB Od strony ulicy Bytowskiej znajduje się parking o nawierzchni polbrukowej, od tyłu budynku o powierzchni płytowej.  Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

W WDK Jasień znajduje się parking z kostki polbrukowej przy budynku, brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W Domu Ludowym w Nożynie znajduje się parking o utwardzonej nawierzchni szutrowej, brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W pozostałych obiektach znajdują się parkingi przy budynkach, bez wskazanego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach w GCKiB i WDK Jasień są pracownicy GCKiB. W pozostałych obiektach nie prowadzone jest codzienna działalność więc obiekty są zamknięte. W sytuacji, kiedy są tam organizowane wydarzenia lub zajęcia osobami wskazanymi do udzielania informacji są pracownicy GCKiB

W budynku GCKiB na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózku.

Pozostałe budynki są budynkami parterowymi z wydzielonymi korytarzami.
Schody wewnątrz budynku GCKiB oznaczone są taśmami ostrzegawczymi.

Żaden budynek należący do GCKiB nie posiada wind.

Do wszystkich obiektów  GCKiB można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach GCKiB nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sala widowiskowa GCKiB wyposażona jest w nowe oświetlenie oraz pętlę indukcyjną ułatwiające dostęp do działań kulturalnych dla osób niedosłyszących i niedowidzących.

W budynkach GCKiB oraz WDK Jasień można korzystać z otwartej sieci Wi-F